supply_caseความได้เปรียบของกิจการในการแข่งขันทางธุรกิจในด้านอุปทาน เกิดจากการที่กิจการดังกล่าวมีต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่ต่ำกว่าคู่แข่ง (lower cost structure) โดยมีโครงสร้างของต้นทุนที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ ความได้เปรียบนี้ถือเป็น barrier to entry ที่ทำให้ผู้เล่นภายนอกส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาด และแม้จะมีคู่แข่งรายใดที่อาจมองโลกในแง่ดีพยายามเข้ามาแข่งขัน เจ้าตลาดสามารถใช้ความได้เปรียบของต้นทุนในการลดราคาขาย ในการเพิ่มโฆษณา หรือการบริการ เพื่อแย่งตลาด และป้องกันผู้เล่นหน้าใหม่ให้ดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีจนในที่สุดจำต้องออก จากตลาดไป

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบด้านต้นทุน มักเกิดจาก…

1. ความได้เปรียบของต้นทุนวัตถุดิบ (lower input cost) คือสามารถจัดหาวัตถุดิบมาได้ด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เช่นกิจการอาจเป็นเจ้าของวัตถุดิบนั้นเองโดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อมา, มีวัตถุดิบที่อยู่ใกล้และมีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำกว่าคู่แข่ง (geographical advantage)

2. ความได้เปรียบของกระบวนการผลิต (lower production cost) อาจเป็นเพราะกิจการนั้นมีกระบวนการผลิตที่เฉพาะ (proprietary technique) และส่วนใหญ่มักเป็นกระบวนการผลิตที่คู่แข่งไม่สามารถทำตามได้ เช่น กิจการที่มีสิทธิบัตรในการผลิตสินค้าและส่วนประกอบ, กิจการมีสูตรลับ ในส่วนผสมของสินค้าที่กิจการอื่นไม่สามารถทำได้เหมือน หรือกิจการนั้นมีประสบการณ์และการเรียนรู้มากกว่า (learning and experience) ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตน้อยกว่า ซึ่งทำให้ผลิตสินค้าออกมาได้มากกว่า (higher yield) การผลิตสินค้าออกมาได้มาก ส่งผลดีทั้งในทางตรง (ต้นทุนต่อหน่วยลดลง), และทางอ้อม (ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพน้อยลง, ลดจำนวนคนงาน/แรงงานที่ใช้ เป็นต้น)

อย่างไรก็ดี แม้กิจการจะมี supply advantage แต่การคงสถานะความได้เปรียบทำได้ไม่ง่าย เนื่องจาก globalization ทำให้ความได้เปรียบของต้นทุนวัตถุดิบลดลงเรื่อย ๆ, กระบวนการผลิตเฉพาะที่ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรนั้นมีระยะเวลาจำกัด นอกจากนี้ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลายชนิดเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตของพื้น ๆ และไม่มีความซับซ้อนมากนัก หรือความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างอิ่มตัว จะมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและไม่แตกต่างกันมากนัก ในทางตรงข้าม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเร็วมาก ๆ ทำให้กิจการไม่สามารถผลิตของเดิม ๆ ได้นาน และไม่มีความได้เปรียบเรื่อง learning curve และ information technology โดยทั่วไปที่ไม่ใช่ house-brew ไม่ใช่ competitive advantage ของกิจการแต่อย่างใด

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.