combineresources_mediumความได้เปรียบของกิจการในด้าน supply และ demand ทำให้กิจการมีต้นทุนการผลิตสินค้าที่ต่ำกว่า และมีปริมาณความต้องการของลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง เป็นความได้เปรียบที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่าย แต่ความได้เปรียบทั้งสองอย่างมีจุดด้อยและไม่ยั่งยืน

Economies of Scale (EoS) เป็นการประสานกันของ supply และ demand advantage ให้สอดคล้องกัน ทำให้เกิดความได้เปรียบอย่างยั่งยืน (durable competitive advantage) ได้ สิ่งหนึ่งที่มีความเข้าใจ EoS ไม่ถูกต้องคือขนาดของกิจการหรือกำลังการผลิต เมื่อมองภาพกิจการที่มี EoS คนทั่วไปมักนึกถึงกิจการที่มีกำลังการผลิตสูง ถึงสูงมาก มีโรงงานหรือสาขามากมาย มีสินค้าใน stock จำนวนมาก หรือมีการกระจายสินค้าในตลาดทั่วไปหมด

EoS ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่าง scale ของกิจการเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด กิจการจะมี EoS ได้ก็ต่อเมื่อสามารถจะสร้างส่วนแบ่งตลาดให้เหนือคู่แข่งได้อย่างชัดเจน เมื่อสินค้ามีการผลิต/ขายมากขึ้น จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอยู่ในระดับที่เทียบไม่ได้แม้ว่าจะมีต้นทุนของ วัตถุดิบ หรือมีเทคโนโลยีในการผลิตทัดเทียมกัน ตราบใดก็ตามที่คู่แข่งไม่สามารถผลิตสินค้าใน scale เดียวกันได้

EoS ของกิจการจะเห็นได้ชัดเจนมากเมื่อต้นทุนการดำเนินงานของกิจการ (operating cost) ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ (fixed cost) เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิต (scale) ยิ่งมากเท่าใด จะทำให้ต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยลดลงเรื่อย ๆ จากการเฉลี่ย fixed cost ในแต่ละหน่วยสินค้า ซึ่งต้นทุนส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนโรงงาน เครื่องจักร คลังสินค้า หรือแม้กระทั่งต้นทุนการโฆษณาหรือโปรโมทสินค้า เป็นต้น

EoS เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการป้องกัน new entrant ให้เข้ามาในตลาดได้ คู่แข่งรายใหม่ที่มีเงินทุนและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งอาจยอมที่จะขาดทุนใน ช่วงแรกเพื่อลงทุนให้ได้การผลิตในระดับทัดเทียมกับเจ้าตลาด แต่การมี EoS ร่วมไปกับ customer captivity บ้าง จะทำให้เจ้าตลาดมีความได้เปรียบอย่างมาก และยากที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาช่วงชิงตลาดได้ง่าย กรณีเช่นนี้การลงทุนเพื่อให้ได้ scale สูง ๆ จะเกิดปัญหากับกิจการเองเพราะ fixed cost สูงมากในขณะที่ไม่สามารถระบายสินค้าออกสู่ตลาดได้เพียงพอ จะกลับทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าไม่ลดลง หรืออาจเพิ่มขึ้นได้จาก stocking cost

เจ้าตลาดที่มี EoS ร่วมกับ customer captivity แล้วการแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่และรักษาความได้เปรียบของตนเอง สามารถทำได้โดยการแข่งขันในตลาดกับคู่แข่งโดยตรง ด้วยการ match สินค้าและราคาตามคู่แข่ง เมื่อราคาและสินค้าเหมือนกันกับคู่แข่ง ลูกค้าย่อมเลือกสินค้าของเจ้าตลาดก่อน และเมื่อเจ้าตลาดอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าทั้งในด้านต้นทุน (จาก EoS) และปริมาณขาย (จาก captivity) ทำให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยาก

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.